هتل آلیانس|هتل بزرگ مراغه|Alliance-hotel یک تخته : 1.000.000 ریال
دو تخته : 1.700.000 ریال
سه تخته : 2.400.000 ریال

سوئیت چهار تخته : 3.500.000 ریال
سوئیت پنج تخته : 4.320.000 ریال
سوئیت شش تخته : 5.000.000 ریال
------------------------------------------------دفعات بازدید : 326